Fish Pakora

Fish Pakora

Seasoned catfish fried to a golden-brown color

$ 7.99

Fish Pakora

Seasoned catfish fried to a golden-brown color

$ 7.99